Slavnostní zakončení vzdělávacího programu „Kurzy řemeslné obnovy“ v Zahradách pod Pražským hradem

Na slavnostním shromáždění v historických prostorách Zahrad pod Pražským hradem promluvila k absolventům generální ředitelka Národního památkového ústavu, Ing. arch. Naděžda Goryczková, z jejichž rukou následně přebírali řemeslníci osvědčení. Proslov a poděkování adresované účastníkům kurzu přednesla i ředitelka ÚOP v Telči PhDr. Martina Indrová a koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D. Důstojný charakter programu byl zdůrazněn hudebním doprovodem za zpěvu barokních árií a následným slavnostním přípitkem v Salla tereně.

Slavnostním předáním osvědčení čerstvým absolventům z rukou generální ředitelky NPÚ Nadi Goryzckové skončil další ročník kursů památkové obnovy pro řemeslníky. Cílem kursu je navrátit tradiční řemeslné techniky a postupy při obnově památek a proškolit zkušené pracovníky z praxe v jejich používání.

Čtyřicítka řemeslníků především z kraje Vysočina si na slavnostním shromáždění v historických prostorách Zahrad pod Pražským hradem převzala osvědčení o absolvování specializovaného kursu památkové obnovy, který organizuje již třetím rokem územní odborné pracoviště NPÚ v Telči.

Tyto kursy budou v dalším roce otevřeny nejen řemeslníkům, ale i výkonným památkovým úředníkům v obcích a dalším skupinám, například církevním technikům a vlastníkům památek. Stanou se součástí širší vzdělávací koncepce Národního památkového ústavu, která bude postupně uváděna do života v letech 2017 až 2020.

Vyučované techniky a postupy jsou garantovány Národním památkovým ústavem jako vhodné a správné při opravě památek v historickém prostředí. NPÚ nabízí tyto kursy mimo jiné i proto, aby vznikla profesní skupina řemeslníků-specialistů pro památkovou obnovu na pomezí mezi licencovanou restaurátorskou činností a běžným řemeslem. Tyto profesní kvalifikace by v budoucnu mohly být uznány v národní soustavě kvalifikací, platné v celém prostoru Evropské unie.

Pro absolventy kursu je velice důležité navázání vzájemných kontaktů i kontaktů s odbornými pracovníky památkové péče. Dříve izolované světy investorů, památkářů a řemeslníků se tím navzájem otevírají v přínosném dialogu. Spolupráce řemeslníků s památkáři nastartovaná a podpořená osobními kontakty má společný cíl: uchování památkového fondu pro budoucí generace.

Řemeslníci letos absolvovali vzdělávací kurs v těchto oborech:

obecný základ památkové péče, příprava a realizace památkové obnovy
zedník specialista pro památkovou obnovu
štukatér specialista pro památkovou obnovu
malíř specialista pro památkovou obnovu
kovář specialista pro památkovou obnovu
pokrývač klempíř specialista pro památkovou obnovu
tesař specialista pro památkovou obnovu
truhlář specialista pro památkovou obnovu

V následujícím ročníku budou otevřeny kursy pro specialisty v oboru podlahářství a kamenictví. Další řemeslné dovednosti budou nadále nabízeny formou dílen přístupných všem účastníkům kursu tak, aby měli možnost „osahat si“ každé z výše uvedených řemesel.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení